19478 : โครงการ ECON DAY 2023
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นายนัฐพล คำซอน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2566 18:53:55
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
13/08/2566  ถึง  13/08/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  350  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 320 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินสะสมเพื่อสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2566 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)) 2566 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย นัฐพล  คำซอน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-1 ขยายฐานบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.8 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปีการศึกษา 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นักศึกษาจำนวนมากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและภูมิลำเนา ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกัน ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชาและชั้นปี แข่งขันกีฬาร่วมกัน อาทิ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,บาสเก็ตบอล,เปตองและกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยการแสดงความสามารถพิเศษและรับฟังโอวาทจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการ ECON DAY 2023 ขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำ การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแก่นักศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของนักศึกษา เช่น ทักษะความสามารถ ความสนใจส่วนตัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชาและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ และคณะมีข้อมูลเชิงลึกของนักศึกษา
KPI 1 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(350 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างนักศึกษาใหม่ต่างสาขาวิชา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชาและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ และคณะมีข้อมูลเชิงลึกของนักศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
รับฟังโอวาทจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า การแสดงความสามารถของนักศึกษาใหม่และประกวดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/08/2566 - 13/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายนัฐพล  คำซอน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 350 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 40 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 14,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
(1)กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (2)จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ (3)จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่เพื่อลดความแออัด (4)รูปแบบการจัดกิจกรรมควรปรับเป็นแบบนอกอาคารแทนการจัดในอาคาร (5)มีการจัดเลี้ยงอาหารโดยจัดบริการในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (6)มีการกำกับการดำเนินงานตามมาตรการระหว่างงาน (7)มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล