19418 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานการเรียนรู้อิสระของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/3/2566 14:55:55
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/03/2566  ถึง  22/03/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  14  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน ชั้นปีอื่นๆ (แก้ op) จำนวน 5 คน อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 2566 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวรัตน์  กุศล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.11 ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-1 ขยายฐานบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.4.1 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.6.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International)
เป้าประสงค์ 65-69ECON3-1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ
ตัวชี้วัด 65-69ECON3-1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
กลยุทธ์ 65-69ECON 3-1.2.1 จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา ศศ 498 การเรียนรู้อิสระ สำหรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 8 คน โดยในรายวิชาดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำงานวิจัยก่อนสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาจะต้องทำงานวิจัยให้แล้วเสร็จในรูปเล่มรายงานรวมถึงนำเสนอผลงาน ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนรายวิชานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนตามแผนการสอนและการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ AUN-QA สาขาวิชาฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานการเรียนรู้อิสระของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้อง EC408 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้อิสระ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทะเสน มาให้ความรู้ คำแนะนำ พร้อมทั้งประเมินผลงานจากการเรียนรู้อิสระของนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินงานสัมมนานั้นจะอยู่ภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด19

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานการเรียนรู้อิสระ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และคำแนะนำผลงานจากการเรียนรู้อิสระ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานการเรียนรู้อิสระและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (8 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ผลงานวิจัยการเรียนรู้อิสระของนักศึกษาประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบ AUN-QA (จำนวน 8 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานการเรียนรู้อิสระและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อกิจกรรม :
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานการเรียนรู้อิสระของนักศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/03/2566 - 22/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์  กุศล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
498-65
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล