19406 : โครงการพี่เศรษฐศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นายนัฐพล คำซอน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2566 11:58:41
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
26/07/2566  ถึง  26/07/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  350  คน
รายละเอียด  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 320 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2))(เงินจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) 2566 24,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย นัฐพล  คำซอน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-1 ขยายฐานบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ตามแผน
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.1.2 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด นักศึกษาต้องใช้ชีวิตทั้งสำหรับการเรียนและการร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในตนเอง ควบคุมความประพฤติของตนเอง มีความมั่นคงแน่วแน่ และรับผิดชอบต่อตนเอง โดยถือเอามหาวิทยาลัยเป็นเวทีจำลองสังคมสำหรับการฝึกฝนคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ และประชาชนที่มีคุณภาพ ถึงแม้การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นภารกิจหลักของนักศึกษาทุกคน แต่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก็มิใช่มีแต่กิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น ช่วงเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงสำคัญของชีวิตที่ทุกคน จะได้แสวงหาประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญโลกกว้างเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไปแล้ว นักศึกษาจึงต้องใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ทั้งด้านการเรียนและการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการพี่เศรษฐศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างวินัยที่ดีให้นักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนให้นักศึกษาใหม่
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาใหม่มีวินัย ขวัญกำลังใจที่ดีในการเรียนและรู้จักสถานที่สำคัญ คณาจารย์ บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
KPI 1 : ระดับความสำเร็จของการสร้างสุขภาวะที่ดี ขวัญกำลังใจ การปรับตัวและเตรียมตัวในการเรียนให้นักศึกษาใหม่
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(350 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 4 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัยที่ดีให้นักศึกษาใหม่ในการดำรงชีวิตและการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาใหม่มีวินัย ขวัญกำลังใจที่ดีในการเรียนและรู้จักสถานที่สำคัญ คณาจารย์ บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ แนะนำสถานที่จัดการเรียนการสอน สถานที่สำคัญ คณาจารย์และบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 26/07/2566 - 26/07/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายนัฐพล  คำซอน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 4 x 5 เมตร จำนวน 1 ผืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (350 คน x 45 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,750.00 บาท 15,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร (350 ชุด x 2 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท 700.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,550.00 บาท 1,550.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 24000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
(1)กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (2)จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ (3)จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่เพื่อลดความแออัด (4)รูปแบบการจัดกิจกรรมควรปรับเป็นแบบนอกอาคาร (outdoor) แทนการจัดในอาคาร (indoor) (5)มีการจัดเลี้ยงอาหาร โดยจัดบริการในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (6)มีการกำกับการดำเนินงานตามมาตรการระหว่างงาน (7)มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การลงทะเบียน
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล