19329 : โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2565 15:07:46
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/01/2566  ถึง  30/06/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  138  คน
รายละเอียด  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอบคลุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร รวมทั้งหมด 15 คณะ 3 วิทยาลัย รวม 138 หลักสูตร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2) 2566 350,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา  พันธุ์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ
นาง สิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 65-69 MJU 1.1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2565] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-4 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-4.3 รายได้จากการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-4.3.1 จัดทำหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้น
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-4 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-4.3 รายได้จากการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือศูนย์วิจัยฯ ให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์กร สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณ สิ่งสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรอยู่ที่การรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ได้ต้นทุนที่สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้ผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร ยังสามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ทราบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิตแต่ละคน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการออกแบบโมเดลและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ผลลัพธ์ของต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรสามารถนำไปประมาณความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และยังเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารเชิงตัดสินใจในการบริหารหลักสูตร การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นที่มีฐานการผลิตเดียวกัน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์รายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และความสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2
เพื่อสร้างโมเดลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์รายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
KPI 1 : ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
138 หลักสูตร 138
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อกิจกรรม :
การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/01/2566 - 30/06/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิงหะวาระ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กาญจนา  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.มุทิตา  ซิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  เชื้อเมืองพาน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาประสานงาน/เก็บรวบรวมข้อมูล/บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรายหลักสูตร (จำนวน 138 หลักสูตร ๆ ละ 1,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 138,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 138,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงาน (จำนวน 20 เล่ม ๆ ละ 250 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
วันทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น. (จำนวน 5 คน x 8 วัน x 100 บาท x 6 เดือน) ม.ค. - มิ.ย. 66
วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. (จำนวน 5 คน x 7 วัน x 200 บาท x 6 เดือน) ม.ค. - มิ.ย. 66
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 66,000.00 บาท 0.00 บาท 66,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 17,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 17,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 25,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จำนวน 138 หลักสูตร ๆ ละ 150 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,700.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,700.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 272100.00
ชื่อกิจกรรม :
การเดินทางจัดเก็บข้อมูลรายหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/01/2566 - 31/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิงหะวาระ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กาญจนา  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.มุทิตา  ซิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี (ไป-กลับ) (จำนวน 5 คน ๆ ละ 4,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 25,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ ภายในจังหวัดชุมพร (จำนวน 4 วัน ๆ ละ 3,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารถยนต์รับจ้างจากที่พัก-สนามบินเชียงใหม่ (ไป-กลับ) (จำนวน 5 คน ๆ ละ 2 เที่ยว ๆ ละ 350 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักเหมาจ่าย จังหวัดชุมพร (จำนวน 5 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ 800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จำนวน 5 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 57300.00
ชื่อกิจกรรม :
การเดินทางจัดเก็บข้อมูลรายหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/01/2566 - 31/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สิงหะวาระ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  พันธุ์มณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กาญจนา  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.มุทิตา  ซิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ จากเชียงใหม่ไปจังหวัดแพร่ (จำนวน 3 วัน ๆ ละ 3,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จำนวน 5 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักเหมาจ่าย จังหวัดแพร่ (จำนวน 5 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ 800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20600.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล