19316 : โครงการ การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/12/2565 13:41:09
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย • จัดการฝึกอบรมให้ความรู้จำนวน จำนวน 5 ครั้ง (5 ชุมชน) • อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างช่างชุมชน จำนวน 5 ครั้ง (5 ชุมชน) • จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 1 ครั้ง • ช่างชุมชนและเกษตรกร จำนวน 5 ชุมชน • บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ ไม่น้อยกว่า 200 คน • ช่างชุมชน ไม่น้อยกว่า 20 คน • องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า 5 องค์ความรู้ พื้นที่ดำเนินโครงการ • วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • ชุมชนเป้าหมายอย่างน้อยจำนวน 5 ชุมชน 1) เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 3) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 4) ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 5) ตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดเชียงราย (ทั้งนี้พื้นที่ชุมชนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสมและศักยภาพของชุมชน)
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 2566 3,388,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.3.7 สร้างความสำเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 66-2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 66-2.3.3 ผ 66-2.3.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 66-สร้างความสำเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

- เกษตรกรเป็นกลุ่มคนหลักของประเทศซึ่งควรได้รับการพัฒนาสนับสนุนหรือให้การส่งเสริมให้มีรายได้ที่สูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาจากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีได้ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับกลุ่มคนหลักของประเทศคือเกษตรกร - วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ผ่านการเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนหรือระดับชุมชนที่สามารถนำมาใช้ในการแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร รวมถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ใช้ในการลดรายจ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตสำหรับเกษตรกร - การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตสำหรับเกษตรกรนั้น หากต้องการให้เกิดความยั่งยืนนั้นเกษตรกรต้องพัฒนาตัวเองจากผู้ใช้มาเป็นผู้ผลิตหรือผู้ดูแลรักษา บำรุงรักษาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นได้ - การที่เกษตรกร หรือช่างภายในชุมชน (ช่างเกษตรกร) มีความสามารถในการผู้ผลิตหรือผู้ดูแลรักษา บำรุงรักษาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นได้ เมื่อมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทำให้ความรู้นั้นกลายเป็นอาชีพได้ อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือกลายเป็นอาชีพหลักก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและการเข้าใจในการเรียนรู้นั้นๆ - การสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาช่างชุมชน และเกษตรกรให้มีความความรู้และความชำนาณในการสร้าง บำรุงรักษา ใช้งาน พัฒนา จึงจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น โดยใช้ความความเข้มแข็งด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนและชุมชนของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาช่างและบุคลากรในท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
2) เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่าย จากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
3) เพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณ และพื้นที่สาธิตต่อยอดสำหรับการพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ให้กับช่างชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นต่อๆ ไปได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เพื่อพัฒนาช่างและบุคลากรในท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
KPI 1 : รายได้ หรือลดรายจ่าย จากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 ร้อยละ 5
KPI 2 : วิทยากร สำหรับการพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ให้กับช่างชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นต่อๆ ไปได้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
KPI 3 : ช่างและบุคลากรในท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
200 คน 200
KPI 4 : พื้นที่สาธิตต่อยอดสำหรับการพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ให้กับช่างชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นต่อๆ ไปได้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 พื้นที่ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เพื่อพัฒนาช่างและบุคลากรในท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ชื่อกิจกรรม :
โครงการ การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2565 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ สำหรับกิจกรรมการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ) จำนวน 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น ขนาดความจุ 100 คน จำนวน 1 ห้องๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น ขนาดความจุ 200 คน จำนวน 1 ห้องๆ ละ 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อแพลิง สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 1 คันๆ ละ 3 วันๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น) จำนวน 5 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 240 บาท จำนวน 2 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับการประชุม (จัดในพื้นที่ชุมชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 150 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 20 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างสำหรับการการประชุม (จัดในพื้นที่ชุมชน) จำนวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 20 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ห้องๆ ละ 1 คืนๆ ละ 800 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 25,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานนอกพื้นที่) จำนวน 2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 240 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (จัดในพื้นที่ชุมชน) จำนวน 3 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 150 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 40 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 90,000.00 บาท 0.00 บาท 90,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างสำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (จัดในพื้นที่ชุมชน) จำนวน 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 40 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 42,000.00 บาท 0.00 บาท 42,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก วิทยากรและเจ้าหน้าที่ สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 5 ห้องๆ ละ 4 คืนๆ ละ 800 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 80,000.00 บาท 0.00 บาท 80,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2 คันๆ ละ 5 วันๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 125,000.00 บาท 0.00 บาท 125,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานนอกพื้นที่) จำนวน 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท จำนวน 5 ครั้ง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยาการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ จำนวน 5 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 15 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 37,500.00 บาท 0.00 บาท 37,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยาการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ จำนวน 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 15 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 26,250.00 บาท 0.00 บาท 26,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก วิทยากรและเจ้าหน้าที่ สำหรับกิจกรรมการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ จำนวน 4 ห้องๆ ละ 6 คืนๆ ละ 800 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 96,000.00 บาท 0.00 บาท 96,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจกรรมการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ จำนวน 1 คันๆ ละ 7 วันๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 87,500.00 บาท 0.00 บาท 87,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 1 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 350 บาท จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 120 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 84,000.00 บาท 84,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 120 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท 24,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 12 คันๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท จำนวน 2 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก วิทยากรและเจ้าหน้าที่ สำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 5 ห้องๆ ละ 2 คืนๆ ละ 800 บาท จำนวน 2 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท 16,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัด จัดสถานที่ นิทรรศการ และการนำเสนอ สำหรับกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 1 งานๆ ละ 25,000 บาท จำนวน 2 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานโครงการ จำนวน 1 คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
45,000.00 บาท 45,000.00 บาท 45,000.00 บาท 45,000.00 บาท 180,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับการฝึกอบมรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 200 ชุดๆ ละ 70 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 14,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ จำนวน 25 ชุดๆ ละ 70 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท 0.00 บาท 1,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น จำนวน 200 ชุดๆ ละ 70 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 14,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำประกาศณีบัตรพร้อมกรอบสำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 200 แผ่นๆ ละ 50 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศสำหรับช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ จำนวน 25 อันๆ ละ 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 45,000.00 บาท 45,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Roll up โปสเตอร์ เป็นต้น
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (บุคคลของรัฐ) จำนวน 5 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 45,000.00 บาท 0.00 บาท 45,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคบรรยาย สำหรับการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ (บุคคลของรัฐ) จำนวน 1 คนๆ ละ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 36,000.00 บาท 0.00 บาท 36,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร สำหรับกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น (บุคคลของรัฐ) จำนวน 3 คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จำนวน 2 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 21,600.00 บาท 0.00 บาท 21,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 3 คนๆ ละ 60 วันๆ ละ 240 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 43,200.00 บาท 43,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคปฏิบัติการ สำหรับการอบรมช่างชุมชนและวิทยากรตัวคูณ (บุคคลของรัฐ) จำนวน 1 คนๆ ละ 18 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท 27,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมช่างชุมชน วิทยากรตัวคูณ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
25,000.00 บาท 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท 100,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเกษตร สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมช่างชุมชน วิทยากรตัวคูณ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 100,000.00 บาท 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท 500,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมช่างชุมชน วิทยากรตัวคูณ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 100,000.00 บาท 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท 500,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมช่างชุมชน วิทยากรตัวคูณ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 200,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิค สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมช่างชุมชน วิทยากรตัวคูณ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 185,750.00 บาท 335,750.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมช่างชุมชน วิทยากรตัวคูณ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 200,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมช่างชุมชน วิทยากรตัวคูณ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ระดมความคิดเห็น และการพัฒนาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 36,950.00 บาท 60,800.00 บาท 97,750.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3388000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล