19260 : โครงการนันทนาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นายวิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2565 14:43:32
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2566  ถึง  31/03/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  320  คน
รายละเอียด  นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี
นาย วิศิษฎ์  พงศ์บุรพัฒน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.15 สร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆพันธกิจ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 66-2.1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพด้านสัตวศาสตร์ (มืออาชีพ เน้น ทักษะเชิงปฏิบัติ, มีภาวะผู้นำ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
ตัวชี้วัด AS 66-2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 66-2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะทางวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิต ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
กลยุทธ์ 66-2.1.6 สร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะในทุกพันธกิจ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวศาสตร์ และเป็นองค์กรจัดดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษะ สัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์และนันทนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้นักศึกษาได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างหมู่คณะ ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยังเป็นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการดำเนินงาน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
10.1 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
10.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางปัญญาและความรู้ ทางด้านสัตวศาสตร์
10.3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักศึกษารุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้ามาศึกษาใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : กิจกรรมเฟรชชี่และบายเนียร์
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
320 คน 320
KPI 2 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : กิจกรรมเฟรชชี่และบายเนียร์
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฟรชชี่และบายเนียร์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล