19255 : โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2566 10:56:56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/01/2566  ถึง  31/01/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  27  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 3 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ 2566 1,100.00
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย(มิติที่ 2 )) 2566 16,900.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 65-69 MJU 1.1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2565] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-1 ขยายฐานบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.8 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 65-69ECON 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69ECON2-1 ขยายฐานบัณฑิต ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีฐานคิดด้านเศรษฐศาสตร์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด 65-69ECON2-1.8 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 65-69ECON 2-1.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้บรรจุกลุ่มวิชาเอกเลือกไว้ในหลักสูตรฯ ประกอบด้วยวิชา ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์ ศส212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร และ ศส334 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์ ไว้ในชั้นปีที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมองเห็นภาพจากการปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างแท้จริงและสามารถเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีได้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเห็นควรให้นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์จริงที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของนักศึกษาในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จึงจัดโครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2566

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์
เพือให้นักศึกษาเห็นภาพจริงของการทำงานและสามารถเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เคยเรียนได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้ประสบการณ์และความรู้จากการศึกษาดูงาน
KPI 1 : นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการสหกรณ์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ (27 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้ประสบการณ์และความรู้จากการศึกษาดูงาน
ชื่อกิจกรรม :
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/01/2566 - 31/01/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 3 คัน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 2 วัน เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท ทั้งนี้ขอเบิกเพียง 16,900 บาท
(หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ 1,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 18,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
กำหนดการดูงานลำปาง
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล