19245 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/12/2565 9:11:05
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
16/12/2565  ถึง  31/08/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  250  คน
รายละเอียด  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566 2566 54,350.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร  ปานะถึก
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 66-2.1.1 ผลิตบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพด้านสัตวศาสตร์ (มืออาชีพ เน้น ทักษะเชิงปฏิบัติ, มีภาวะผู้นำ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
ตัวชี้วัด AS 66-2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 66-2.1.8 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาที่จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัด AS 66-2.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ 66-2.1.8 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาที่จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอน จัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต้องมีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาด้วย การเพิ่มพูนความรู้ทางสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และมีการนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่ทันสมัยจากการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ฟาร์ม/โรงงานของบริษัทเอกชน การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางสัตวศาสตร์ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก องค์กร และชุมชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ได้รับความรู้ทางสัตวศาสตร์ที่ทันสมัย
KPI 1 : ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับ
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 4 4 ระดับ 4
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 100 50 คน 250
KPI 3 : ร้อยละของโครงการที่เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ได้รับความรู้ทางสัตวศาสตร์ที่ทันสมัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 09/01/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์  คำพุฒ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  ถาวร (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 2 ชม.x 2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 4,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4800.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 การสร้างความเป็นผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2565 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์  คำพุฒ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  ถาวร (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (600 บาท x 3 ชั่วโมง x 1คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 3 ชม.x1 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5400.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาภาษาอังกฤษ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 09/01/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ยุทธนา  สุนันตา (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์  คำพุฒ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร  ตาดี (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 3 ชม.x1 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (600 บาท x 3 ชั่วโมง x 2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/01/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 3 ชม.x2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 7,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (600 บาท x 3 ชั่วโมง x 1 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 5 การอบรมให้ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์สมัยใหม่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2565 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ  มณีวรรณ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ยุทธนา  สุนันตา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คนx 1 มื้อ x 25 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,250.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,250.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 3 ชม.x2 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
3,600.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 13450.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 6 การศึกษาดูงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 09/01/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ยุทธนา  สุนันตา (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์  คำพุฒ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร  ตาดี (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.มงคล  ยะไชย (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ  มณีวรรณ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  ถาวร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์  ถือแก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  เสาวภาคย์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก (800 x 3 ชุด)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (อาจารย์ผู้ควบคุม) (750 x 2 คน x 1 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (อาจารย์ผู้ควบคุมและพนักงานขับรถ) (240 x 3 คน x 2 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,440.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,440.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าน้ำมัน 2,160 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,160.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,160.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7500.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 7 life long learning skill sharing ทางสัตวศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร  ตาดี (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก (800 x 2 ชุด)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (อาจารย์ผู้ควบคุม) (750 x 2 คน x 1 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (อาจารย์ผู้ควบคุมและพนักงานขับรถ) (240 x 3 คน x 2 วัน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,440.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,440.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คนx 25 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
น้ำมันเชื้อเพลิง 1,460 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,460.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,460.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 7000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล