19245 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117