19216 : โครงการพัฒนาการเลี้ยงอ้นเชิงอนุรักษ์และเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน นำสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/11/2565 14:36:59
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
06/12/2565  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  220  คน
รายละเอียด  1. เกษตรกรผู้ที่สนใจ เยาวชนที่สนใจเข้ารับการศึกษาดูงาน จำนวน 200 คน 2. เกษตรผู้เปิดฟาร์มเลี้ยงอ้นเพื่อการค้าในภูมิภาคต่างของไทยที่มีอยู่แล้วจำนวน 10 คน (เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในด้านการเลี้ยงเพื่อการค้ามาเป็นแนวทางการพัฒนา) 3. เกษตรกรที่เคยจับอ้นป่ามาบริโภคหรือจำหน่าย จำนวน 10 คน (เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในด้านความเป็นอยู่ทุกๆด้านของอ้นป่าเมืองไทยมาสู่การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์)
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2566 188,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย สมศักดิ์  กันถาด
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.3.2 ผลักดันผลงานการให้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ 66-3.1 การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตัวชี้วัด 66-3.1.8 จำนวนโครงการสนองงานในพระราชดำริ/โครงการอพสธ /โครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 66-3.1.8.1 บูรณาการโครงการพระราชดำริกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

อ้น หรือ หนูอ้น เป็นสัตว์ฟันแทะจำพวกหนึ่ง ที่อยู่ในเผ่า Rhizomyini ในวงศ์ย่อย Rhizomyinae [1]ในวงศ์ Spalacidae มีรูปร่างคล้ายหนูขนาดใหญ่ มีรูปร่างโดยรวม คือ มีลำตัวกลม อ้วน ป้อม ขนสีน้ำตาล ตาและหูเล็กมาก ขาและหางสั้นไม่มีขน อาศัยอยู่ใต้ดินหรือโพรงไม้ฟันแทะคู่หน้ามีขนาดใหญ่เห็นได้ชัด [2] ซึ่งในปัจจุบันยังมีอยู่ในพื้นที่ป่าในเมืองไทยแต่มีจำนวนลดลงด้วยเหตุจาการบุกรุกทำลายป่าและล่าไปเป็นอาหาร เพราะเนื้อของอ้นมีรสชาติดีเป็นที่ชื่นชอบ ทั้งนี้มีเกษตรกรบางรายได้เริ่มนำมาเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาให้สัตว์เหล่านี้มีอุปนิสัยที่เชื่อง ลดความดุร้ายได้ ดังนั้นอ้นจึงเป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่ออาหารและเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนันทนาการได้ ด้วยภาวะปัจจุบันที่อ้นยังถือเป็นสัตว์ป่า ที่ยังใหม่ต่อการนำมาเลี้ยงโดยมนุษย์แต่กำลังลดจำนวนลงอย่างมากจนหาได้เพียงบางพื้นที่ของประเทศ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาแนวทางในการนำมาขยายพันธุ์ เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อพัฒนาสู่การอนุรักษ์ และต่อยอดเพื่อการเลี้ยงเชิงการค้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเลี้ยงตนเองได้ ใช้วัสดุท้องถิ่นราคาถูก ปลูกเองได้เป็นอาหาร และสามารถจำหน่ายได้เอง มุ่งสู่การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางและกระบวนการเลี้ยงและขยายพันธุ์อ้น เพื่อนำคืนสู่ป่า ตามแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรทพืชและสัตว์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการและวิธีการการเลี้ยงอ้นเพื่อการเลี้ยงเชิงการค้าอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการเลี้ยงอ้นเชิงอนุรักษ์และเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน นำสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชน
KPI 1 : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนอ้นที่นำอ้นคืนสู่ป่าในปีแรกของโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 ตัว 50
KPI 3 : จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
200 คน 200
KPI 4 : จำนวนอ้นที่นำเข้าสู่กระบวนการตลาดแบบยั่งยืน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 ตัว 30
KPI 5 : จำนวนเกษตรผู้เลี้ยงอ้นเพื่อการค้าที่ให้ข้อมูลการเลี้ยงอ้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
KPI 6 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 7 : ผู้เข้าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 8 : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0.188 ล้านบาท 0.188
KPI 9 : จำนวนอ้นที่ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยให้มีความเชื่องและเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนันทนาการได้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 ตัว 20
KPI 10 : จำนวนเกษตรเกษตรที่จับอ้นป่ามาบริโภคหรือจำหน่ายที่ให้ข้อมูลการเป็นอยู่ของอ้นป่า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการพัฒนาการเลี้ยงอ้นเชิงอนุรักษ์และเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน นำสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชน
ชื่อกิจกรรม :
การรวบรวมข้อมูลการเลี้ยงอ้นเพื่อการค้า เลี้ยงอ้นนันทนาการ และวิถีชีวิตการจับอ้นป่า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/12/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์  กันถาด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์  วรรณคำ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  ทองเรือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางศิรภัสสร  กันถาด (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายถวิล  ยานะวิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายภาสกร  อัมพรสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายศักดา  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางอัญชลี  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางเหมสุดา  แก้วกอง (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน 2,000 กม.ๆ ละ 4 บาท เป็น 8,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เก็บภาพการ จัดทำวิดิทัศน์ เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
16,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16000.00
ชื่อกิจกรรม :
การสร้างฐานการเรียนรู้การเลี้ยงอ้น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/12/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์  กันถาด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์  วรรณคำ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  ทองเรือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางศิรภัสสร  กันถาด (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายถวิล  ยานะวิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายภาสกร  อัมพรสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายศักดา  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางอัญชลี  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางเหมสุดา  แก้วกอง (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ เป็นเงิน 8,000 บาท

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 90 วัน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท 36,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ดินสอสี ดินสอดำ ปากกาลูกลื่น เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินท์ ซีดี เป็นเงิน 5,000 บาท
3. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเติมแบคโฮปรับพื้นที่ เติมรถแทรคเตอร์ล้อยางตันดิน เติมรถบรรทุกดิน เติมเครื่องตัดหญ้าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 8,000 บาท
4. ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย ฯลฯ เป็นเงิน 45,500 บาท
5. ค่าวัสดุเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันพืชอาหารอ้น ค่าพันธุ์อ้นพ่อ-แม่พันธุ์ เป็นเงิน 42,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
101,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 101,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 145500.00
ชื่อกิจกรรม :
การบริการวิชาการ แก่เกษตรกรและเยาวชน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/12/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์  กันถาด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  ทองเรือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์  วรรณคำ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางศิรภัสสร  กันถาด (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายถวิล  ยานะวิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางเหมสุดา  แก้วกอง (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายภาสกร  อัมพรสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายศักดา  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางอัญชลี  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงาน จำนวน 40 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและคณะทำงานจำนวน 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคบรรยาย จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18000.00
ชื่อกิจกรรม :
การนำอ้นคืนสู่ป่า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/12/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์  กันถาด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์  วรรณคำ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  ทองเรือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางศิรภัสสร  กันถาด (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายถวิล  ยานะวิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางอัญชลี  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายศักดา  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายภาสกร  อัมพรสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางเหมสุดา  แก้วกอง (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน 1,000 กม.ๆ ละ 4 บาท เป็น 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4000.00
ชื่อกิจกรรม :
การติดตามโครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/12/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์  กันถาด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  ทองเรือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์  วรรณคำ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางศิรภัสสร  กันถาด (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายถวิล  ยานะวิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางเหมสุดา  แก้วกอง (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายภาสกร  อัมพรสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายศักดา  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางอัญชลี  ปินตาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ เช่น วิดิทัศน์ เป็นเงิน 3,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานฯ จำนวน 3 เล่ม ๆ ละ 500 เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล