19200 : โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21/11/2565 11:25:21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/11/2565  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  15  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุนเพื่อการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท 2566 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ศิรินยา  อ้นแก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์  จิตมนัส
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.2.2 แสวงหางบประมาณการวิจัยทั้งงบภายในและภายนอก
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.13 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.2.4 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยรุ่นใหม่ในหลายๆช่องทาง เช่น ผ่านหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัย
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ และผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.15 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ และผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้านการเกษตรไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.2.11 ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.18 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
กลยุทธ์ 65-69 MJU 2.2.12 สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยที่เป็นเลิศ และสิทธิบัตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด FT-66-2-13 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ FT-66-2.2.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อแสวงหาแหล่งทุน และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-66-2-14 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย
กลยุทธ์ FT-66-2.2.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เพื่อแสวงหาแหล่งทุน และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-66-2-15 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ FT-66-2.2.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ตัวชี้วัด FT-66-2-16 จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ FT-66-2.2.2 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ตัวชี้วัด FT-66-2-17 ร้อยละของผลงานวิชาการที่เสนอขอรับการจดลิขสิทธิ์ต่ออาจารย์ประจำ
กลยุทธ์ FT-66-2.2.3 สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย
ตัวชี้วัด FT-66-2-18 จำนวนองค์ความรู้งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ FT-66-2.2.4 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้งานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัด FT-66-2-19 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.
กลยุทธ์ FT-66-2.2.5 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพและยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด FT-66-2-20 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
กลยุทธ์ FT-66-2.2.5 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพและยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด FT-66-2-21 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ FT-66-2.2.5 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพและยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด FT-66-2-22 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
กลยุทธ์ FT-66-2.2.6 ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

งานวิจัย ถือเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่คณะต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยสู่การเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงขององค์กรและการเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องนั้น คณะจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่สาธารณชนได้รับรู้และเห็นถึงประโยชน์ของผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น ก่อให้เกิดการเป็นที่ยอมรับในผลงานวิจัย ผู้วิจัย ตลอดจนองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด และ/หรือจัดแสดงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยให้แก่คณาจารย์
เพื่อยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยได้พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
KPI 1 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนผลงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด และ/หรือ จัดแสดงในระดับชาติและนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ผลงาน 1
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
KPI 1 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนผลงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เรื่อง 3
KPI 3 : จำนวนเอกสาร / คู่มือ / แผ่นพับ ที่ยื่นขอจดลิขสิทธิ์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 เรื่อง 10
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมยกย่องนักวิจัยดีเด่น
KPI 1 : จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูนักวิจัยดีเด่น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 คน 1
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก
KPI 1 : ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนเครือข่ายด้านการวิจัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เครือข่าย 1
KPI 3 : จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอทุน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 เรื่อง 5
KPI 4 : จำนวนอาจารย์ที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 คน 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/11/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกวด และ/หรือ จัดแสดงผลงานวิจัย (ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำผลงาน/แผ่นพับ/โปสเตอร์งานวิจัย สำหรับไปประกวด และ/หรือ จัดแสดงผลงานวิจัย เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/11/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 3000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมยกย่องนักวิจัยดีเด่น
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมยกย่องนักวิจัยดีเด่น

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/11/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวัล เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2000.00
ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ : กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/11/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศิรินยา  อ้นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวิทยากร (ค่าพาหนะและค่าที่พัก) เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,050.00 บาท 1,050.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 525 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 525.00 บาท 525.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนสำหรับวิทยากร (บุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ภาคบรรยาย จำนวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท 7,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 225 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 225.00 บาท 225.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล