19180 : โครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ดร.สราวุธ สอนใจ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/9/2566 14:33:00
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
15/11/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวชาการ คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน คณะกรรมการประจำสำนักฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานรองแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานการเรียนการสอน
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
กองทุนเพื่อการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 2)
2566 177,820.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ดร. สราวุธ  สอนใจ
นาย สุระศักดิ์  อาษา
นาย จิรวัฒน์  แก้วตา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. กิตติกร  หาญตระกูล
อาจารย์ ดร. นทีทิพย์  สรรพตานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลี  อันพาพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท  สิทธิ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 4-66 บริหารจัดการสำนักด้วยระบบสารสนเทศให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง
เป้าประสงค์ 4.4-66 การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด สบพ.22-66 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2565
กลยุทธ์ 4.4.1-66 ส่งเสริมการนำระบบคุณภาพมาใช้ในการบริหารสำนักฯ อย่างจริงจัง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้คณะสำนัก มีเป้าหมายและการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกำหนดให้มีระบบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพภายในระดับสำนัก เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปี มีบุคลากรที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ในการเขียนเอกสารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อให้กรรมการตรวจประเมินสำนักฯ ได้อย่างมีระบบ และการดำเนินงานด้านแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกคนในสำนักบริหารและพฒนาวิชาการได้รับรู้ เข้าใจตัวชี้วัดที่ทุกคนต้องร่วมกันในการปฏิบัติตามแผนและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของสำนัก และ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ สำนักบริหารฯ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่เกิดขั้นจากการปฏิบัติงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมด้านแผนฯและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน กิจกรรมการถ่ายทอดแผน กิจกรรมทบทวนแผน และกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อดำเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
2. เพื่อดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
3. เพื่อดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
4. เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับการประเมินการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565
KPI 1 : ผลการประเมินการประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน สำนักบริหารฯ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.9 ค่าเฉลี่ย 3.9
ผลผลิต : แผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
KPI 1 : ผลการดำเนินงานของส่วนงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
ผลผลิต : แผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับการประเมินการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อกิจกรรม :
1. การประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน(หน่วยงานสนับสนุน) สำนักยริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/12/2565 - 16/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.สราวุธ  สอนใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุระศักดิ์  อาษา (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายจิรวัฒน์  แก้วตา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท = 300 บาท (คณะกรรมการ)
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 47 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท = 1,410 บาท (บุคลากร)
3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 52 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท = 4,160 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,870.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,870.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5870.00
ผลผลิต : แผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อกิจกรรม :
2. กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/01/2566 - 08/01/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.สราวุธ  สอนใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุระศักดิ์  อาษา (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายจิรวัฒน์  แก้วตา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 1,800 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท = 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าถ่ายเอกสาร = 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5900.00
ชื่อกิจกรรม :
3. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/01/2566 - 13/01/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.สราวุธ  สอนใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุระศักดิ์  อาษา (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายจิรวัฒน์  แก้วตา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท = 5,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท = 10,000 บาท
3. ค่าอาหารเย็น จำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท = 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าถ่ายเอกสาร = 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 31500.00
ผลผลิต : แผนปฏิบัติการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อกิจกรรม :
4. การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 22/09/2566 - 23/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ดร.สราวุธ  สอนใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุระศักดิ์  อาษา (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายจิรวัฒน์  แก้วตา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหาร จำนวน 66,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 55 คนๆ ละ 500 บาท 2 มื้อ = 55,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 55 คนๆ ละ 200 บาท 1 มื้อ = 11,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คนๆ ละ 50 บาท 4 มื้อ = 11,000 บาท
3. ค่าที่พัก จำนวน 46,450 บาท
- ค่าที่พักผู้บริหาร จำนวน 1 คน ๆ ละ 1,450 1 คืน = 1,450 บาท
- ค่าที่พักบุคลากร จำนวน 50 คน ๆ ละ 900 บาท 1 คืน = 45,000 บาท
4. ค่าเช่าห้องสัมมนา 2 วัน ๆ ละ 5,000 บาท = 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 133,450.00 บาท 133,450.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารจำนวน 55 ชุด ๆ ละ 20 บาท = 1,100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,100.00 บาท 1,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 134550.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล