19060 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/10/2565 15:15:34
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
31/10/2565  ถึง  29/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1000  คน
รายละเอียด  - ผู้ที่ให้ความสนใจและติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะ จำนวน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน (จากช่องทาง social ของคณะ จำนวน 2 ช่องทาง คือ facebook fan page และช่องทาง YouTube) - โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 แห่ง - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 5 แห่ง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,000 บาท
2566 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง อัจฉรา  เสาวฤทธิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์  เทียมเมือง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ FT-66-2.1.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและความโดดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบของคณะ ผลงานความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากร ข่าวสาร และกิจกรรมเด่นของคณะอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลผลการรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565 (3 ปีย้อนหลัง) พบว่า ผลการรับนักศึกษาของคณะในบางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดจากในปัจจุบันนี้มีสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตรและประมงเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงทำให้มีการแข่งขันในการรับนักศึกษาที่สูงขึ้นตามไปด้วย และสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมายังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเด็กนักเรียนยังมีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านการประมงมีจำนวนลดลงซึ่งอาจะเป็นเพราะยังไม่ทราบข้อมูลการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และลักษณะของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนั้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และผลงานต่าง ๆ ของคณะจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ โดยดำเนินที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ การเข้าไปแนะนำหลักสูตรในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะให้มากขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานที่โดดเด่นของคณะ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลด้านหลักสูตร และผลงานต่าง ๆ ของคณะ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
KPI 1 : จำนวนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่เข้าไปประชาสัมพันธ์คณะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 2 แห่ง 5
KPI 2 : จำนวนผู้ที่ให้ความสนใจและติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
250 250 250 250 คน 1000
KPI 3 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 4 : จำนวนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เข้าไปประชาสัมพันธ์คณะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 2 แห่ง 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลด้านหลักสูตร และผลงานต่าง ๆ ของคณะ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อกิจกรรม :
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 31/10/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางอัจฉรา  เสาวฤทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 1,000 แผ่น ๆ ละ 7 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 5 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,400.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จำนวน 5 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,500.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 5,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,000.00 บาท 2,600.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 5,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล