19036 : โครงการ "การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117