18911 : โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ บัญชีนวัตกรรม/ นวัตกรรมต้นแบบ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117