18911 : โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ บัญชีนวัตกรรม/ นวัตกรรมต้นแบบ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2565 9:23:49
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
25/10/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  29  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน .....29 ... คน ประกอบด้วย ...นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุนวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (มิติที่ 4) จำนวน 20,000 บาท 2566 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ณัฐต์ณิชา  สุขเกษม
ดร. กมลดารา  เหรียญสุวรรณ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.18 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
กลยุทธ์ 65-69 MJU 2.2.12 สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยที่เป็นเลิศ และสิทธิบัตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ 66-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ 66-4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด 66-4.1.1 จ 66-4.1.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
กลยุทธ์ 66-สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยที่เป็นเลิศ และสิทธิบัตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในการพัฒนางานวิจัยและนวตกรรม อาศัยการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมใหม่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีปรากฏขึ้นมา หรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจากองค์ความรู้เดิม อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ใหม่ต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในบริบทที่เหมาะสม ทั้งทางด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ หรือในด้านสาธารณะ ซึ่งบางครั้ง องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญหาของสถาบัน หน่วยงาน องค์กร และทีมนักวิจัย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปกป้อง ป้องกันการลอกเลียนแบบ หรือการนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดทำข้อเสนอทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความสำคัญมากที่นักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานต่างๆ จำเป็นต้องรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ บัญชีนวัตกรรม/ นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ พัฒนางานวิจัยพร้อมนำผลงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนานี้เข้าสู่ขั้นตอนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : จำนวนงานวิจัยที่ได้ยื่นเสนอจดหรือได้รับเลขคำขอจดหรือได้รับการรับรองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ชิ้น
KPI 1 : จำนวนงานวิจัยที่ได้ยื่นเสนอจดหรือได้รับเลขคำขอจดหรือได้รับการรับรองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชิ้น 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : จำนวนงานวิจัยที่ได้ยื่นเสนอจดหรือได้รับเลขคำขอจดหรือได้รับการรับรองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ชิ้น
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/10/2565 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา  สุขเกษม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล