18905 : โครงการ I C U Project
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/10/2565 16:03:45
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
24/10/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้ที่จังหวัดเชียงใหม่ 200 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2566 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ จิราภรณ์  ศรีนาค
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA66 -2.2เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA66-2.2-9 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA66-2.2-3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการ I C U Project เป็นโครงการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา นศ441 การวางแผนการสื่อสาร จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงในการทำงาน ทั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้เป็นที่รู้จัก และช่วยในการลดความเสี่ยงด้านจำนวนนักศึกษารับเข้าของหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรรณาการด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงการเการเรียนสู่การปฏิบัติจริง
2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
KPI 1 : จำนวนโรงเรียนที่ลงพื้นที่ดำเนินการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 โรงเรียน 4
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
200 คน 200
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : คณะศิลปศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
ชื่อกิจกรรม :
โครงการ ICU Project

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/10/2565 - 04/11/2565
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์จิราภรณ์  ศรีนาค (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
การดำเนินโครงการมีปัญหาในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนชั้น ม.6) ที่ต้องมีกิจกรรมในโรงเรียนที่ค่อนข้างมากและมีการติวสอบ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ขอเวลาในช่วงกิจกรรมแนะแนว และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.5 โดยการสร้างแรงบันดาลใจและการรู้จักสาขาฯ
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล