18881 : โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/11/2565 13:35:18
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2565  ถึง  31/01/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  85  คน
รายละเอียด  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าแข่งขัน จำนวน 10 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบนที่เข้าแข่งขัน จำนวน 10 คน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ร่วมเข้าฟังการประกวด 40 คน กรรมการตัดสิน 3 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน อาจารย์ท่ีี่ปรึกษานักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 10 คน คณาจารย์และผู้บริหาร 6 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2566 18,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี  ชุมทอง
อาจารย์ ดร. กุลยา  ป้องพาล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA66 มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC):การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ LA66 -2.2เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด LA66-2.2-9 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ LA66-2.2-3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

พันธกิจหลักของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษคือ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยเป็นทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการพูด สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างมุมมองการใช้ชีวิต ทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยเฉพาะผ่านความเข้าใจและตระหนักร่วม รวมถึงกระตุ้นเตือนถึงมารยาทในการสื่อสาร การสื่อสารและรับสารอย่างหมาะสม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและการศึกษาเท่าเทียม ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษจากการประกวดในครั้งนี้อีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างมุมมองการใช้ชีวิต
เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยเฉพาะผ่านความเข้าใจและตระหนักร่วม
กระตุ้นเตือนถึงมารยาทในการสื่อสาร การสื่อสารและรับสารอย่างหมาะสม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมฟังการประกวดฯ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 คน 40
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบนที่เข้าประกวดร่วมประกวด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
KPI 3 : จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมประกวด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 2565

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2565 - 31/01/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี  ชุมทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.กุลยา  ป้องพาล (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์  ศิริทะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์อัญชนา  พรรณรังษี (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์กนกวรรณ  สัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  มโนวงศ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
เงินรางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท x 1 รางวัล
เงินรางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท x 1 รางวัล
เงินรางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท x 1 รางวัล
เงินรางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท x 3 รางวัล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 30 บาท (ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน/ รองคณบดีฯ 1 คน/ กรรมการ 3 คน/ ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน/ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขัน 10 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท x 40 คน (ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 6 คน/ รองคณบดีฯ 1 คน/ กรรมการ 3 คน/ ผู้เข้าแข่งขัน 20 คน/ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เข้าแข่งขัน 10 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ คนละ 2,000 บาท x 3 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
กระดาษ 80 แกรม เพื่อพิมพ์ใบประกาศยนียบัตร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
การคัดเลือกผู้เข้าประกวดซึ่งอาจมีจำนวนมาก
ผู้เข้าแข่งขันขอถอนตัว
ปัญหาสุขภาพของผู้รับผิดชอบโครงการ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์หลายๆ ท่านในการคัดเลือกผู้สมัคร
เลื่อนการประกวดฯ ออกไป 1 สัปดาห์
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล