18841 : สหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2565 10:08:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
10/10/2565  ถึง  31/08/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  223  คน
รายละเอียด  อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 261,025.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัชญา  ไพคำนาม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.4 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.5 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.6 สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบการจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA66-G-5 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด BA66-KPI-8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ BA66-S-16 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด BA66-KPI-9 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ BA66-S-17 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-10 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ BA66-S-18 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-11 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ BA66-S-19 สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบการจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นปฏิบัติงานให้กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ โดยจัดให้นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่มี การกำหนดรูปแบบการทำงานของนักศึกษา ให้สามารถทำงานอยู่ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งขององค์กรผู้ใช้ บัณฑิต โดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ งานสหกิจศึกษาจึงได้กำหนดรูปแบบของกระบวนการตั้งแต่นักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจนกระทั่ง กลับมาจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเริ่มตังแต่การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้าน ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบุคลิภาพ วุฒิภาวะและคุณสมบัติของนักศึกษาให้พร้อมก่อนเข้า รับการฝึกปฏิบัติงานทำให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีทัศนคติทีดีในการทำงาน เป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะพัฒนา ตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการบริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
98 คน 98
KPI 2 : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
98 คน 98
KPI 2 : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบ หลักสูตร 4 ปี
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
121 คน 121
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษาได้ หลักสูตร 4 ปี
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
219 คน 219
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ผลการประเมินของอาจารย์ต่อการนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี
KPI 1 : ระดับความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
131 คน 131
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
125 คน 125
ผลผลิต : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
125 คน 125
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบ หลักสูตร 2 ปี
KPI 1 : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
125 คน 125
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษาได้ หลักสูตร 2 ปี
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
275 คน 275
KPI 3 : ผลการประเมินของอาจารย์ต่อการนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 2 ปี
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
135 คน 135
KPI 2 : ระดับความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 2 ปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 15 ชม.ๆละ 500 บาท 2 กลุ่ม เป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
ผลผลิต : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2566 - 30/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 20 ชม.ๆละ 500 บาท 2 กลุ่ม เป็นเงิน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบ หลักสูตร 4 ปี
ชื่อกิจกรรม :
นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2565 - 30/04/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา  ไชยวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  ชะโลมกลาง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา  บังเมฆ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  ยศบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา  วรุณกูล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  สารมาท (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงิน 23,985 บาท
2. ค่าที่พัก คืนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
4. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท 1,250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 53,985.00 บาท 0.00 บาท 53,985.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 53985.00
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษาได้ หลักสูตร 4 ปี
ชื่อกิจกรรม :
นำเสนอผลงานการปฏิบัติหลังไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 4 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2566 - 30/04/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 219 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 15,330 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 219 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 10,950 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 26,280.00 บาท 0.00 บาท 26,280.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 26280.00
ผลผลิต : ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2565 - 30/11/2565
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร
จำนวน 2 คนๆละ 3 ชม.ๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12000.00
ผลผลิต : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2565 - 31/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 15 ชม.ๆละ 500 บาท 3 กลุ่ม เป็นเงิน 22,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 22,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 22,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 22500.00
ผลผลิต : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/11/2565 - 31/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 20 ชม.ๆละ 500 บาท 3 กลุ่ม เป็นเงิน 30,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบ หลักสูตร 2 ปี
ชื่อกิจกรรม :
นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตร 2 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา  ไชยวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  ชะโลมกลาง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา  บังเมฆ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา  วรุณกูล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  สารมาท (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  ยศบุตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงิน 14,285 บาท
2. ค่าที่พัก คืนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
4. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 31,285.00 บาท 31,285.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 31285.00
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษาได้ หลักสูตร 2 ปี
ชื่อกิจกรรม :
นำเสนอผลการปฏิบัติงานหลังไปสหกิจศึกษาได้ หลักสูตร 2 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา  ไพคำนาม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 275 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 19,250 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 275 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 13,750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 33,000.00 บาท 33,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 33000.00
ผลผลิต : ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 2 ปี
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ หลักสูตร 2 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/01/2566 - 31/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา  ตันจันทร์พงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าใช้จ่ายเดินทาง (สำหรับวิทยากร) เป็นเงิน 8,800 บาท
2.ค่าที่พัก (สำหรับวิทยากร) เป็นเงิน 1,200 บาท
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,375 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 13,375.00 บาท 0.00 บาท 13,375.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 16975.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล