18817 : สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117