18817 : สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/1/2566 10:48:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
19/01/2566  ถึง  31/08/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  180  คน
รายละเอียด  อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ)
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 127,600.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.4 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.5 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.6 สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบการจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA66-G-5 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด BA66-KPI-8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ BA66-S-11 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด BA66-KPI-9 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ BA66-S-12 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-10 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ BA66-S-13 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-11 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ BA66-S-14 สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบการจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นปฏิบัติงานให้กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ โดยจัดให้นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่มี การกำหนดรูปแบบการทำงานของนักศึกษา ให้สามารถทำงานอยู่ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งขององค์กรผู้ใช้ บัณฑิต โดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ งานสหกิจศึกษาจึงได้กำหนดรูปแบบของกระบวนการตั้งแต่นักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจนกระทั่ง กลับมาจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเริ่มตังแต่การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้าน ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบุคลิภาพ วุฒิภาวะและคุณสมบัติของนักศึกษาให้พร้อมก่อนเข้า รับการฝึกปฏิบัติงานทำให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีทัศนคติทีดีในการทำงาน เป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะพัฒนา ตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม อย่างมีระบบตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและการบริหารงาน หรือพบเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ของการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ ทั้งด้านบุคลิกภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
150 คน 150
KPI 2 : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบ
KPI 1 : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
180 คน 180
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษาได้
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
180 คน 180
KPI 3 : ผลการประเมินของอาจารย์ต่อการนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา
KPI 1 : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
150 คน 150
ผลผลิต : ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประกอบการในการฝึกสหกิจศึกษา
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : การรับรู้ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประกอบการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
150 คน 150
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อนไปสหกิจศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 15 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 3 กลุ่ม เป็นเงิน 27,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 27000.00
ผลผลิต : คุณภาพของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบ
ชื่อกิจกรรม :
นิเทศงานนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/01/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.พนมพร  เฉลิมวรรณ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ณัฏฐ์ณิชชา  ขยาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อัมรินทร์  คีรีแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน  สงเคราะห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร  วรรณสถิตย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  ใบไม้ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงิน 7,800 บาท
2.ค่าที่พัก คืนละ 1,500 บาท 4 คืน เป็นเงิน 6,000 บาท
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท 5 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานหลังไปสหกิจศึกษาได้
ชื่อกิจกรรม :
นำเสนอผลการปฏิบัติงานหลังไปสหกิจศึกษาได้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 185 คนๆละ 70 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 25,900 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 185 คนๆละ 25 บาท 4 มื้อ เป็นเงิน 18,500 บาท
เป็นเงิน 44,400 บาท ทั้งนี้ขอเบิกเพียง 43,900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 43,900.00 บาท 0.00 บาท 43,900.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 43900.00
ผลผลิต : ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ก่อนไปสหกิจศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 15 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 3 กลุ่ม เป็นเงิน 27,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 27000.00
ผลผลิต : ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประกอบการในการฝึกสหกิจศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
นักศึกษาพบผู้ประกอบการก่อนไปสหกิจศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท 3 ชั่วโมง 2 คน เป็นเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 14700.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล