18808 : พบปะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2565 8:37:33
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/11/2565  ถึง  31/07/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 4,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อดิศร  สิทธิเวช
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงนภา  สุขะหุต
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.6 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.12 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านวิชาการออนไลน์ เพื่อการเป็น Digital university ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ หรือ MOOC ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA66-G-6 มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร/คณะ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-12 ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ/หลักสูตร
กลยุทธ์ BA66-S-25 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านวิชาการออนไลน์ เพื่อการเป็น Digital University ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ หรือ MOOC ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงาน การบริหารหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทุกหลักสูตรฯ จึงต้องมีการจัดการบริหารหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรที่จะมีการประชุมพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ เพื่อชี้แจงการบริหารหลักสูตรฯ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการให้คำปรึกษา/แนะนำนักศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารหลักสูตรฯ
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ฯ การพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ชี้แจงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
25 คน 25
KPI 3 : ระดับความสำเร็จในการชี้แจงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
ผลผลิต : ชี้แจงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
KPI 1 : ระดับความสำเร็จในการชี้แจงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ชี้แจงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ชื่อกิจกรรม :
พบปะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการศึกษา 2/2565

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 17/11/2565 - 17/11/2565
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อดิศร  สิทธิเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา  สุขะหุต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
-
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ผลผลิต : ชี้แจงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ชื่อกิจกรรม :
พบปะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2566 - 31/07/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อดิศร  สิทธิเวช (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา  สุขะหุต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารเย็น จำนวน 30 คนๆละ 150 บาท เป็นเงิน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล