18791 : เปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและธุรกิจเกษตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2566 10:18:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/02/2566  ถึง  30/06/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ และผู้ประกอบการ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 17,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล  ตุลาสมบัติ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.14 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ใกล้ชิดกับชุมชนและเกษตรกร และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.8 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.17 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการ เช่นการสร้าง Learning Space และ Working Space เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 4.2 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 4.1.2 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA66-G-7 นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด BA66-KPI-13 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ BA66-S-24 พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบ Re-training หรือ Re-skills เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหรือมีความสามารถเป็นที่พอใจของนายจ้าง
เป้าประสงค์ BA66-G-8 นักศึกษามีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-14 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ BA66-S-25 ส่งเสริมการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
เป้าประสงค์ BA66-G-21 มหาวิทยาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)
ตัวชี้วัด BA66-KPI-39 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ BA66-S-61 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ ใช้สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลายรูปแบบทั้งทางด้านความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ประกอบการที่ขาดองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านของคุณภาพสินค้า การจัดหาเงินทุน ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงภายในกิจการที่สามารถควบคุมได้ส่วนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายนอกได้แก่สภาวะเศรษฐกิจสภาวะเงินเฟ้อการเมืองการปกครองซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถจะควบคุมได้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ และมีความก้าวหน้าสร้างผลประกอบการให้เพิ่มขึ้นได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการ
เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : ระดับความสำเร็จในการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
ชื่อกิจกรรม :
เปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและธุรกิจเกษตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2566 - 30/04/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล  ตุลาสมบัติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆละ 350 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คนๆละ 50 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,000 บาท
3.ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆละ 2,500 บาท 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 3 คน เป็นเงิน 10,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,800.00 บาท 0.00 บาท 10,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 17800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล