18764 : จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2566 16:01:36
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/01/2566  ถึง  31/08/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  27  คน
รายละเอียด  บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษา นักวิชาการอิสระและผู้สนใจร่วมส่งบทความ จำนวน 27 บทความ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 40,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา  แว่นแก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา  ชัยเวช
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.22 รายได้จากการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA66-G-13 มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-20 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.
กลยุทธ์ BA66-S-37 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ BA66-G-15 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-25 รายได้จากการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ BA66-S-43 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ ฝึกอบรมและให้บริการวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจแก่ชุมชนและเกษตรกร สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจ และได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ขณะนี้คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจแม่โจ้ ให้เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการที่สำคัญของหน่วยงาน และยกระดับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ ในด้านการบริหารธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วยศาสตร์ทางการบัญชี การจัดการ การเงิน การตลาดและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการและเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งองค์การและภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งเป็นการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขาบริหารธุรกิจ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของคณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ และเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และสังคมส่วนรวม
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
KPI 1 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
7 คน 7
KPI 3 : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
7 บทความ 7
ผลผลิต : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
KPI 1 : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 บทความ 10
KPI 2 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
ผลผลิต : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 2)
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
KPI 2 : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 2)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 บทความ 10
KPI 3 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/01/2566 - 31/03/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.บุษบงค์  ฝั้นแจ้ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายฉัตรชัย  ก๋าเร็ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ จำนวน 7 บทความ ๆ ละ 3 ท่าน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10500.00
ผลผลิต : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2566 - 31/05/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายฉัตรชัย  ก๋าเร็ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.บุษบงค์  ฝั้นแจ้ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ จำนวน 10 บทความ ๆ ละ 3 ท่าน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
ผลผลิต : บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 2)
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปีที่ 5 ฉบับที่ 2)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายฉัตรชัย  ก๋าเร็ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.บุษบงค์  ฝั้นแจ้ง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ จำนวน 10 บทความ ๆ ละ 3 ท่าน ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล