18743 : เสวนาด้านการบริหารจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2566 13:53:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/07/2566  ถึง  31/08/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  15  คน
รายละเอียด  บุคลากรภายนอก จำนวน 2 คน บุคลากรภายในจำนวน 6 คน ผู้บริหารคณะฯ จำนวน 7 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 6,150.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.28 ผลประเมินธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ITA)
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.9 รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA66-G-18 มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-29 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ BA66-S-51 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การประเมินผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการด้านการกำกับ ควบคุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของภารกิจหรือประเมินว่า ภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบว่า ผลงานบรรลุหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Kpi) ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า รวบถึงภารกิจ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจจึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผู้บริหารในระดับหัวหน้าส่วนงาน รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เพื่อผู้บริหารจะได้นำผลการประเมินตามหน้าที่ และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและจัดการไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผน โดยเน้นความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลังจากมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ คณะบริหารธุรกิจ จึงมีการจัดโครงการ “เสวนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจ” เพื่อชี้แจงผลการประเมินผู้บริหาร รวมถึงข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารในแต่ละระดับ ได้รับทราบ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน บรรลุตามแผนและวัตถุประสงค์ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้บริหารได้ทราบแนวทางการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
KPI 1 : แนวทางการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แนวทาง 1
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 คน 15
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้บริหารได้ทราบแนวทางการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ชื่อกิจกรรม :
เสวนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2566 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางจิราพร  ชัยเขตร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 750 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,550.00 บาท 2,550.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6150.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล