18738 : ผู้บริหารพบปะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/6/2566 15:58:27
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
19/12/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2566 35,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ BA66-G-17 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด BA66-KPI-27 ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี
กลยุทธ์ BA66-S-50 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรเชิงรุกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ BA66-G-18 มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด BA66-KPI-29 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Program และนำไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ BA66-S-51 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การประชุมบุคลากร เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและเกิดผลสมฤทธิ์ในการปฎิบัติงานของคณะฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้ชี้แจงการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และรายงานผลการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ ตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนการระดัมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อพัฒนาคณะฯ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ และร่วมกันแก้ไขและพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรได้รับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะบริหารธุรกิจ
เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารในปีต่อไปของคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรได้ทราบนโยบายการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะฯ และระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานในอนาคต
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : บุคลากรได้ทราบนโยบายการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะฯ และระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานในอนาคต
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรได้ทราบนโยบายการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะฯ และระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานในอนาคต
ชื่อกิจกรรม :
ผู้บริหารพบบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/12/2565 - 31/08/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางจิราพร  ชัยเขตร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางยุคนธร  ชำนาญ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คนๆ ละ 50 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท
2.ค่าอาหารเย็น จำนวน 60 คนๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 21,000 บาท
3. ค่าเช่าสถานที่ (ค่าเช่าห้องประชุม) เป็นเงิน 5,000 บาท
4. ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 5,000 บาท
5. ค่าประชาสัมพันธ์ (ค่าป้าย) เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท 35,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 35000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล