18447 : โครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาหลักสูตร: การแปลตำราอาหารพื้นบ้านล้านนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117