18137 : โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ: ปลูกจิตสำนึกสีเขียวจากตู้เสื้อผ้ารับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117