17724 : โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชนบ้านแม่โจ้ (65-2.6.7)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117