17721 : โครงการ อบรมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบสมาร์ทฟาร์มแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรดิจิตอล 4.0
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117