17705 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากล ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117