17690 : โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุนชนบ้านบุญแจ่ม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117