17581 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Arduino พื้นฐานสำหรับการเกษตรก้าวหน้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117