16836 : โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117