15903 : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นายถิรวัฒน์ ต๊ะตา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2563 11:25:35
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/08/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  ผู้อำนวยการและบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน เบิกจ่ายจากเงินส่วนกลางหน่วยงานวิสาหกิจ 5% 2563 37,500.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์
น.ส. จงรักษ์  บัวลอย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน  บัวจูม
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจให้เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยนำทรัพยากรและภูมิปัญญาขององค์กรมาสร้างรายได้ให้แก่องค์กรและสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้และการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการและต่อยอดการวิจัย โดยอาศัยความเป็นเลิศเฉพาะทางหรือต้นทุนทางปัญญาของแต่ละองค์กรโดยอาศัยกระบวนการทำงานที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เสมือนการดำเนินงานของภาคเอกชน ปัจจุบันหน่วยงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายซึ่ง ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน คือ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดแนวทางและการปรับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจให้สอดคล้องกับการวางทิศทางในการประเมินผลหน่วยงาน ตามที่ได้รับหลักเกณฑ์จากมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563 ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ
2) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น
3) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) เพื่อเป็นการวางแผนและเป้าหมายในการดำเนินการเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจสามารถบริหารจัดการองค์กรได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
KPI 2 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจสามารถบริหารจัดการองค์กรได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ชื่อกิจกรรม :
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายถิรวัฒน์  ต๊ะตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 30 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 6 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร (จำนวน 30 คน ๆ ละ 70 บาท จำนวน 3 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าห้องประชุม (3 วัน ๆ ละ 3,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
9,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (18 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร, สมุด, ปากกา, แฟ้ม, ฯลฯ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 37500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล