15841 : โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/6/2563 15:47:36
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
26/08/2563  ถึง  26/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 23 คน 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 17 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 2563 11,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย อัศวเทพ  คันชิง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.3.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงให้จัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังต่อไปนี้ 1)สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2)สำนักงานมหาวิทยาลัย 3)คณะ 4)ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 5)วิทยาลัย 6)สำนัก โดยให้มีการประกันคุณภาพและการประเมินตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน ได้แก่ 1)คณะ 2)ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ 3)วิทยาลัย ได้มีการประกันคุณภาพภายในด้วยแนวทาง CUPT QMS Guidelines และส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ 1)สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2)สำนักงานมหาวิทยาลัย 3)สำนัก ได้มีการประกันคุณภาพภายในด้วยระบบและหลักเกณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน สามารถดำเนินไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสามารถพัฒนาเพื่อสร้างผู้ประเมินภายใน หน่วยงานสนับสนุน ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประเมินส่วนงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
KPI 1 : 1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าเฉลี่ยระดับ 5.0 ขึ้นไป (เต็ม 10)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 ค่าเฉลี่ย 5
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนงานสนับสนุนด้วยเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้
ชื่อกิจกรรม :
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานสนับสนุน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/08/2563 - 27/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายอัศวเทพ  คันชิง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท
3. ค่าธรรมเนียมห้องประชุม จำนวน 1 วันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
4. ค่าธรรมเนียมห้องอาหาร จำนวน 1 วันๆละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท
5. ค่าจ้างเหมาค่าถ่ายเอกสาร จำนยน 40 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,400.00 บาท 11,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 11400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล