15121 : Tobiz Quiz : การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/11/2562 16:17:59
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
15/11/2562  ถึง  15/12/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  6  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 6 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2563 26,940.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร  อุดมรักษาทรัพย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.7 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ TDS63ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ TDS1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (63)
ตัวชี้วัด TDS1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (63)
กลยุทธ์ TDS1.5.4.2 สนับสนุนงบประมาณสำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า (63)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรฯ ยังได้มีการกำหนด Program learning Outcomes (PLOs) ทั้ง 7 ข้อ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศักษาในการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ ประกอบด้วย 1) เข้าใจศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและบริการ หลักการจัดการ และจริยธรรมทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 4) สามารถประเมินแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในอนาคต 5) สร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ 6) ทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ 7) สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งในปัจจุบัน หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษามาแล้วจำนวน 3 รุ่น และเพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะนักศึกษาและความรู้ในด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนการเสริมสร้าง Program Learning Outcomes (PLOs) ทั้ง 7 ของหลักสูตรให้บรรลุ ในการนี้ คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในจัดการแข่งชันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ รางวัลคณะการจัดการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ถาคการบริการความยั่งยืน ความท้าทายในทศวรรษ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรจึงมีความประสงค์ที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการเพถื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ PLOs
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้เข้าร่วมเสริมสมรรถนะและทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการผ่านประสบการณ์การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ
KPI 1 : ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ผลของกิจกรรมกับความสอดคล้องใน PLOs ของหลักสูตร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้เข้าร่วมเสริมสมรรถนะและทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการผ่านประสบการณ์การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ
ชื่อกิจกรรม :
การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/11/2562 - 15/12/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร  อุดมรักษาทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,300 บาท x 3 วัน x 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
9,900.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 240 บาท x 2 คน x 3 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,440.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,440.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักอาจารย์ จำนวน 1,200 บาท x 2 คน x 2 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักนักศึกษา จำนวน 1,200 บาท x 2 ห้อง x 2 คืน เป็นเงิน 4,800 บาท และ จำนวน 1,500 บาท x 2 ห้อง x 2 คืน เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
10,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 26940.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล