14351 : โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านการจัดการพลังงาน)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/7/2562 13:49:44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/07/2562  ถึง  30/09/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย • นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาพลังงานทดแทน • นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน • นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • บุคลากร/เจ้าหน้าที่ทั่วไปที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน งบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 34,200 บาท 2562 34,200.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 61MJU1.1.5 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ 62-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 62-1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 62-1.1.1.1 จัดกระบวนการการเรียนการสอนให้ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำเชิงวิชาการ ในวิชาชีพของตนเอง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิศวกรเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ ควบคุม ออกแบบ ดูแลและการตรวจสอบ รวมถึงกิจการอื่น ๆ งานบางอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งต้องได้รับการทำให้มั่นใจว่า วิศวกรที่ทำงานเหล่านั้น จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในแขนงงานที่ทำและกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบพลังงาน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบตามประกาศกรมฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ ประการหนึ่ง คือ ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551 กำหนดเป็นงานการตรวจสอบในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล ทำให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (การจัดการพลังงาน) เนื่องจากข้อประกาศเกียวข้องกับนักศึกษาที่เรียนสายวิชาพลังงานและวิศวกรรมศาสตร์โดยตรง วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงเห็นควรให้จัดแนะแนวการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านการจัดการพลังงาน) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านพลังงานและสายวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่ได้จะเป็นแนวทางและช่วยสนับสนุนให้นักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น ตลอดจนการการได้รับการยอมรับในการเข้าทำงานในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศและต่างประเทศ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อแนะแนวและดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (การจัดการพลังงาน) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 คน 200
KPI 2 : นักศึกษาได้รับความรู้และข่าวสารในการจัดเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (การจัดการพลังงาน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
KPI 3 : นักศึกษา/บุคลากร ได้แนวทางและแผนการนำไปสู่การได้มาซึ่งใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (การจัดการพลังงาน)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 0 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงานนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อกิจกรรม :
จัดเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (การจัดการพลังงาน)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/07/2562 - 30/09/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับวิทยากร จำนวน 2 ห้องๆละ 1,200 บาท จำนวน 1 คืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 6.5 ชม.ๆละ 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 34200.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล