13983 : โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
นางอารีรักษ์ วิชัยศรี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2562 15:34:07
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2562  ถึง  28/02/2562
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  200  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น คณะผลิตกรรมการเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เงินรายได้เหลือจ่ายปี 2559 แผนงาน: ยุทธศาสตร์ แผนงานรอง: แผนงานพื้นฐานการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ แผนงาน บริการวิชาการแก่สังคม งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) โครงการเสวนาการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2562 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ สุภักตร์  ปัญญา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2562 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU4.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.1.3 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น 1) จัดตั้งหน่วยงาน OSS 2) วางแผนการดำเนินงาน 3) ทบทยนกฎระเบียบ 4) ระบบการเงิน 5) ระบบติดตามประเมินผล 6) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 7) ระบบประชาสัมพันธ์ 8) ระบบพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2562] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ62 ผก. 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ 62 ผก. 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 62 ผก. 4.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 62 ผก. 4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น 1. จัดตั้งหน่วยงาน OSS 2. วางแผนการดำเนินงาน 3. ทบทวนกฎระเบียบ 4. ระบบการเงิน 5. ระบบติดตามประเมินผล 6. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 7. ระบบประชาสัมพันธ์ 8. ระบบพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
กลยุทธ์ 62 ผก. 4.5 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ทันสมัย เพื่อให้เอื้อสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นใหม่
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีด้านต่างๆ จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้า แต่ขณะเดียวกันผู้คนมีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน และโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบางโรคที่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัด 2009 เป็นต้น การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาได้ทั้งหมด การแพทย์แผนไทย นับว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของประเทศ ที่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการป้องกัน รักษาโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ ให้แก่ประชาชน มาตั้งแต่อดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบันนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตร เล็งเห็นความสำคัญของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยมีเป้าหมายในการมีส่วนร่วม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยมีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายหมอเมือง หมอพื้นบ้าน ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และนวดไทย สถานพยาบาล สถานประกอบธุรกิจยาแผนโบราณ ร้านขายยาแผนโบราณ ผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้จำหน่ายสมุนไพร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวและหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายดังกล่าว คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงได้จัดการเสวนาทางวิชาการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อจัดเสวนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ระหว่างเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตลอดจนนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจ
เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เครือข่ายด้านสมุนไพร และแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
KPI 1 : ร้อยละความสำเร็จของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : แนวทางการนำสมุนไพรต่าง ๆ มาปรุงเป็นตำรับยา / เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อทำยารักษาโรค / การสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ โดยกิจกรรมเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ฯลฯ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 ชุดข้อมูล 3
KPI 3 : จำนวนเครือข่ายที่มาร่วม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เครือข่าย 3
KPI 4 : มีผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างน้อยร้อยละ 85 จากเป้าหมายที่กำหนด
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
85 ร้อยละ 85
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เครือข่ายด้านสมุนไพร และแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ชื่อกิจกรรม :
การเสวนา "การพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร"

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/01/2562 - 30/03/2562
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.เขมินทรา  ติ๊บปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์สุภักตร์  ปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอารีรักษ์  วิชัยศรี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พิกุล  โพธิวงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าห้องประชุม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน ๆ ละ 35 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 7,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย (จำนวน 1 ผืน ขนาด 4 x 1.02 เมตร )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน ๆ ละ 3.5 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 8,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (9 คน ๆ ละ 200 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
รูปแบบการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่มีการจัดรูปแบบที่ต่างกันของกิจกรรม
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้พร้อม เพื่อดำเนินการจัดสถานที่ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เอื้อในการจัดเสวนา
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล