11277 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมคาเวนดิชเพื่อการส่งออก จ.อุบลราชธานี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117