ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20334 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณ์ที่พึ่งประสงค์
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19977 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
นาย ณภัทร แก่นสาร์
น.ส. กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
งบประมาณเงินรายได้  : 54,000.00  บาท
19849 โครงการแม่โจ้จิตอาสาและพัฒนาชุมชน
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19756 โครงการวันเกียรติยศนักกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2566
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
น.ส. กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
นาย พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
นาย ณภัทร แก่นสาร์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 79,000.00  บาท