ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19961 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 2023
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
นาง จีรพรรณ จันทราศัพท์
นาย เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
นาง อรทัย เป็งนวล
งบประมาณเงินรายได้  : 170,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 170,000.00  บาท