ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19997 โครงการผลิตเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยแบบ 3 ภาษา
น.ส. บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 99,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 99,000.00  บาท