ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18404 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทำสื่อโซเชียลมีเดียส์ยุคดิจิตอล”
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 32,600.00  บาท
18305 ผู้บริหารพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2565
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17909 กิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 60,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 292,600.00  บาท