ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19179 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกทุกระดับ
นาง อุมาพร วงศ์พุทธิสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 38,725.00  บาท
19178 โครงการฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
นาย ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,240.00  บาท
19176 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นาย ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 83,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 141,965.00  บาท