ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19888 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณเงินรายได้  : 37,500.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 37,500.00  บาท