ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
21276 โครงการศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ ประจำปี งปม.2567 (MJU Data Center & Dashboard Decision System)
นาย วุฒิพล คล้ายทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา
งบประมาณเงินรายได้  : 1,756,580.00  บาท
21229 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง
นาย บรรพต โตสิตารัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 500,000.00  บาท
21202 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
นาย บรรพต โตสิตารัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 489,200.00  บาท
21018 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง: เฟส 5 (Administrative Fiscal Services System : AFSs)
น.ส. นีร เรียนกุนา
นาย วุฒิพล คล้ายทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 940,800.00  บาท
20896 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing ประจำปี 2567
นาย ประวิทย์ วิมานทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 47,500.00  บาท
20599 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ e-testing
นาย ประวิทย์ วิมานทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 538,700.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
07359 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
น.ส. สุมาลี สุพรรณนอก
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 19,284,780.00  บาท