ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19209 โครงการเตรียมความพร้อมและส่งต่อความรู้เเก่เยาวชนเพื่อเป็น ASEAN Digital Citizen (Train of Master Trainers : ASEAN Digital Literacy Programme)
นาย วุฒิพล คล้ายทิพย์
นาง อรณุตรา จ่ากุญชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19134 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประจำปี 2566
นาย ประวิทย์ วิมานทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 22,500.00  บาท
19127 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing ประจำปี 2566
นาย ประวิทย์ วิมานทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 47,500.00  บาท
18923 ICT66 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้าน ICT สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2566
นาย วุฒิพล คล้ายทิพย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 63,000.00  บาท
18697 โครงการ MJU Digital Services 2022
อาจารย์ ดร. กิตติกร หาญตระกูล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 4,630,650.00  บาท
18695 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการคลัง: เฟส 4 (Administrative Fiscal Services System : AFSs)
น.ส. นีร เรียนกุนา
นาย วุฒิพล คล้ายทิพย์
อาจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 482,800.00  บาท
18694 โครงการศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ ประจำปี งปม.2565 (MJU Data Center & Dashboard Decision System)
นาย วุฒิพล คล้ายทิพย์
อาจารย์ ดร. สุระพล ริยะนา
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 676,940.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 5,923,390.00  บาท