ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18591 โครงการสำรวจพื้นที่ และจัดทำข้อมูลการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย ศักดิ์ดา ชัยเทพ
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18469 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
อาจารย์ ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์
นาย พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์
นาง จีรพรรณ จันทราศัพท์
งบประมาณเงินรายได้  : 700,000.00  บาท
18353 โครงการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานพลังงานของอาคารควบคุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
นาย สุรเดช คิดการงาน
นาย รัฐพล ญาติมิตรหนุน
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
18339 โครงการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ
นาย เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
นาย กิติชัย มหาวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 99,350.00  บาท
18301 โครงการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
นาง จีรพรรณ จันทราศัพท์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18300 โครงการให้ความรู้การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
นาย กิติชัย มหาวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
18299 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
นาย เชิดพงศ์ รอบเมือง
น.ส. วรัทยา ศุขแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 330,000.00  บาท
18297 โครงการศูนย์ซ่อมจักรยาน
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
นาย เชิดพงศ์ รอบเมือง
นาย กิติชัย มหาวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
18280 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
นาย เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
นาง อรทัย เป็งนวล
นาง จีรพรรณ จันทราศัพท์
งบประมาณเงินรายได้  : 108,000.00  บาท
17368 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 13,392,600.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 14,964,950.00  บาท