ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20223 โครงการกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ
นาง จีรพรรณ จันทราศัพท์
นาย พนมเทียน ทนคำดี
งบประมาณเงินรายได้  : 93,625.00  บาท
19961 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 2023
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
นาง จีรพรรณ จันทราศัพท์
นาย เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
นาง อรทัย เป็งนวล
งบประมาณเงินรายได้  : 170,000.00  บาท
19733 โครงการจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ “จัดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่”
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
น.ส. วรัทยา ศุขแก้ว
นาย กิติชัย มหาวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 755,000.00  บาท
19586 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
นาง อรทัย เป็งนวล
นาง ศรีกุล นันทะชมภู
งบประมาณเงินรายได้  : 164,900.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 16,183,525.00  บาท