ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19872 โครงการพบปะแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และทบทวนแผนดำเนินงานสภาพนักงาน ปีงบประมาณ 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 30,000.00  บาท