ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20351 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาง พิชญดา พงษ์พานิช
นาง โสภา สุทธิยุทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,900.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20139 โครงการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมการศึกษาดิจิทัล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ดร. สราวุธ สอนใจ
งบประมาณเงินรายได้  : 45,000.00  บาท
19901 โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566-2567
น.ส. นิวัติ ช่างซอ
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
นาย อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
งบประมาณเงินรายได้  : 60,250.00  บาท
19735 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward Design) และ กระบวนการ Active Learning
น.ส. ธันวดี กรีฑาเวทย์
น.ส. ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
น.ส. นฤมล คงขุนเทียน
น.ส. รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
น.ส. อาทิตยา ธรรมตา
นางสาว บุษกร ชัยวงค์
นาย ขวัญชัย นามเผ้า
งบประมาณเงินรายได้  : 46,400.00  บาท
19377 โครงการสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
น.ส. ธันวดี กรีฑาเวทย์
น.ส. ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
นางสาว บุษกร ชัยวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 800.00  บาท
19376 2.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น.ส. ธันวดี กรีฑาเวทย์
น.ส. นฤมล คงขุนเทียน
น.ส. ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
น.ส. รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
น.ส. อาทิตยา ธรรมตา
งบประมาณเงินรายได้  : 1,575.00  บาท
19375 โครงการกำกับและติดตาม มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2565
น.ส. ธันวดี กรีฑาเวทย์
น.ส. ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
น.ส. นฤมล คงขุนเทียน
น.ส. รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
น.ส. อาทิตยา ธรรมตา
นางสาว บุษกร ชัยวงค์
นาย ขวัญชัย นามเผ้า
งบประมาณเงินรายได้  : 30,400.00  บาท
19365 โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566
น.ส. นิวัติ ช่างซอ
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
นาย อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
งบประมาณเงินรายได้  : 52,500.00  บาท
19364 โครงการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
น.ส. นิวัติ ช่างซอ
น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
นาย อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
งบประมาณเงินรายได้  : 3,000.00  บาท
19363 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 -2566
น.ส. นิวัติ ช่างซอ
นาย อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
งบประมาณเงินรายได้  : 36,000.00  บาท
19180 โครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ดร. สราวุธ สอนใจ
นาย สุระศักดิ์ อาษา
นาย จิรวัฒน์ แก้วตา
งบประมาณเงินรายได้  : 177,820.00  บาท
19179 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกทุกระดับ
นาง อุมาพร วงศ์พุทธิสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 38,725.00  บาท
19178 โครงการฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
นาย ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,240.00  บาท
19176 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นาย ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 83,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 15,598,610.00  บาท