ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
21661 โครงการสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
น.ส. ธันวดี กรีฑาเวทย์
น.ส. ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
นางสาว บุษกร ชัยวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 800.00  บาท
21653 โครงการอบรมการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร รายวิชา ระดับชั้นปี (PLO, CLO, YLO) และการวัดประเมินผลแบบ Rubric
น.ส. ธันวดี กรีฑาเวทย์
น.ส. ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
น.ส. นฤมล คงขุนเทียน
น.ส. รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
น.ส. อาทิตยา ธรรมตา
นางสาว บุษกร ชัยวงค์
นาย ขวัญชัย นามเผ้า
งบประมาณเงินรายได้  : 224,300.00  บาท
21635 โครงการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
น.ส. สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์
น.ส. ศิริพร หนูหล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 19,000.00  บาท
21576 โครงการบริหารด้านแผนและงบประมาณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ดร. สราวุธ สอนใจ
นาย จิรวัฒน์ แก้วตา
งบประมาณเงินรายได้  : 57,320.00  บาท
21539 โครงการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2567
นาย ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 24,800.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
21501 โครงการเข้าร่วมนิทรรศการงานเทศกาลการศึกษา ณ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา
อาจารย์ ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : 75,800.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 115,700.00  บาท
21429 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2567
น.ส. สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์
น.ส. ศิริพร หนูหล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 136,520.00  บาท
21353 MJU JOB FAIR 2024
น.ส. นิวัติ ช่างซอ
น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
นาย อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 14,850.00  บาท
21337 โครงการฝึกซ้อมดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
น.ส. โสภา เขียวสุข
งบประมาณเงินรายได้  : 28,480.00  บาท
21280 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ปี 2567
นาย ธีรพล สุวรรณ
น.ส. พรินทร บุญเรือง
นาย จักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 53,600.00  บาท
21130 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
น.ส. ธันวดี กรีฑาเวทย์
น.ส. ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
น.ส. นฤมล คงขุนเทียน
น.ส. รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
น.ส. อาทิตยา ธรรมตา
งบประมาณเงินรายได้  : 67,650.00  บาท
21129 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นาย ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 85,030.00  บาท
20951 โครงการการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ดร. สราวุธ สอนใจ
นาย จิรวัฒน์ แก้วตา
งบประมาณเงินรายได้  : 14,040.00  บาท
20925 โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567
น.ส. นิวัติ ช่างซอ
น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
นาย อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 56,350.00  บาท
20924 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 -2567
น.ส. นิวัติ ช่างซอ
นาย อรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
น.ส. อัจฉราพร ศิวิลัย
น.ส. ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 28,800.00  บาท
20840 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรับสมัครนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น
นาง พิชญดา พงษ์พานิช
นาย สุระศักดิ์ อาษา
นาง อุมาพร วงศ์พุทธิสิน
น.ส. ปิยวรรณ สงวนศักดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 44,000.00  บาท
20728 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านการรับสมัครและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2567
นาง พิชญดา พงษ์พานิช
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 16,397,040.00  บาท