การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของไม้ผลและเห็ดหลินจือ
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ อาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้