สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ [ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์]