กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทกลุ่มงานแยตามตำแหน่งงาน
Chart.

รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานแยกตามประเภทตำแหน่งงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 คน
คณะบริหารธุรกิจ 1 คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 11 คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1 คน
ศูนย์วิจัยพลังงาน 1 คน
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 1 คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 35 คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 4 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 8 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 73 คน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 6 คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 2 คน
สภานักศึกษา 23 คน
องค์การนักศึกษา 34 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 คน