องค์การนักศึกษา [ตำแหน่ง : นายกสโมสรนักศึกษา]
ที่เลขที่อัตราชื่อ-สกุลวันที่บรรจุประเภท
1 นายดนัย มหาวัน 15-03-2562 ภายนอก
2 นายปองภพ สุวรรณวงษ์ 15-03-2562 ภายนอก
3 นายณัฐวัฒน์ น้อยวันนา 15-03-2562 ภายนอก
4 นายณัฐพงษ์ กำเนิด 15-03-2562 ภายนอก
5 นายสมเกียรติ ป้อมศรี 15-03-2562 ภายนอก
6 นายแสงธรรม สระจันทร์ 15-03-2562 ภายนอก
7 นายอภิวัฒน์ วงสายา 15-03-2562 ภายนอก
8 นายธนัส ปานไม้ 15-03-2562 ภายนอก
9 นางสาวนิศาชล พชรเมือง 15-03-2562 ภายนอก
10 นางสาวศิวัชญา ทิมกลับ 15-03-2562 ภายนอก
11 นางสาวอนิสา ใจยอง 15-03-2562 ภายนอก
12 นายชาญณรงค์ จันทร์มี 15-03-2562 ภายนอก
13 นายทรงพล พรมมี 18-08-2563 ภายนอก
14 นายกฤษดา เพ็ชด้วง 18-08-2563 ภายนอก
15 นางสาวศิริวรรณ ผาสุก 18-08-2563 ภายนอก
16 นางสาวทิพากร แสงนูญ 18-08-2563 ภายนอก
17 นายภานุพงษ์ ยิ่งยง 18-08-2563 ภายนอก
18 นางสาวชนิสรา สินล่ำซำ 18-08-2563 ภายนอก
19 นายพุฒิพงศ์ แสงทอง 18-08-2563 ภายนอก
20 นายวนราช ดารา 18-08-2563 ภายนอก
21 นายวรัญวิชญ์ ชาสงวน 18-08-2563 ภายนอก
22 นายธีรภัทร์ วงษ์นาค 18-08-2563 ภายนอก
23 นายกีรดิต หีมบุญช่วย 18-08-2563 ภายนอก
24 นายภารดร กันธะ 18-08-2563 ภายนอก
25 นายจิตติพล เทพคำ 18-08-2563 ภายนอก